Project Mount Peak Nursery School in Tanzania

Giften zijn heel welkom op onderstaand rekeningnummer van de stichting of op rekening NL63INGB 0003865791 t.n.v. P. Boele van Hensbroek.

Voorheen steunden wij jongeren met studiebijdragen.
Nieuwe aanvragen worden helaas niet meer in behandeling genomen wegens beperkte middelen.

Wilt u ons helpen om de altijd nog inkomende verzoeken van mensen die tussen wal en schip vallen de juiste weg te wijzen met de daarbij behorende financiële middelen? In het bijzonder vragen wij uw bijdrage voor studiebijdragen aan ex-vluchtelingen die niet elders terecht kunnen, aan het ondersteunen van onze clienten die naar land van herkomst zijn teruggekeerd maar toch nog hulp nodig hebben (medische hulp) en de pas ingeburgerden die aanvankelijk via ons Bed Bad en Brood ontvingen maar ook nog veel extra kosten moeten dragen.

Onze bankrekening is:
NL76 ABNA 089 39 33 732 t.n.v. Stichting Studiefonds PLUS